نوع خدمات اهداف مدت زمان استفاده از انواع بادکش آنالیز ترکیب بدنی + تفسیر ویزیت پزشک

متخصص

پذیرایی قیمت
ماساژ ریلکسی آرامش درمانی، رفع خستگی، کاهش استرس 60 دقیقه + + + ++ 1100 هزارتومان
ماساژ ریلکسی

دریا

رفع خستگی، کاهش استرس 60 دقیقه + _ + + 810
ماساژ ریلکسی چالاک رفع خستگی، کاهش استرس 60 دقیقه + _ _ + 650
ماساژ ریلکسی رفع خستگی، کاهش استرس 60 دقیقه _ + _ + 650
  رفع خستگی، کاهش استرس 60 دقیقه _ _ _ + 550

 

نوع خدمات اهداف نواحی بدن مدت زمان استفاده از انواع بادکش آنالیز ترکیب بدنی ویزیت پزشک

متخصص

پذیرایی قیمت
ماساژ سوئدی تیناژ رفع خستگی، کاهش استرس کل بدن 60 دقیقه + + + + 700 هزارتومان
ماساژ سوئدی  

2

رفع خستگی، کاهش استرس کل بدن 60 دقیقه + + _ +
  رفع خستگی، کاهش استرس کل بدن 60 دقیقه + _ _ +
  رفع خستگی، کاهش استرس کل بدن 60 دقیقه _ _ _ + 550
نوع خدمات اهداف نواحی بدن مدت زمان استفاده از انواع بادکش آنالیز ترکیب بدنی ویزیت پزشک

متخصص

پذیرایی قیمت
ماساژ روسی 1 رفع خستگی، کاهش استرس کل بدن 60 دقیقه + + + + 700 هزارتومان
ماساژ روسی  

2

رفع خستگی، کاهش استرس کل بدن 60 دقیقه + + _ +
ماساژ روسی 3 رفع خستگی، کاهش استرس کل بدن 60 دقیقه + _ _ +
ماساژ روسی 4 رفع خستگی، کاهش استرس کل بدن 60 دقیقه _ _ _ + 550
نوع خدمات اهداف نواحی بدن مدت زمان استفاده از انواع بادکش آنالیز ترکیب بدنی ویزیت پزشک

متخصص

پذیرایی قیمت
ماساژ درمانی 1 رفع خستگی، کاهش استرس کل بدن 60 دقیقه + + + + 700 هزارتومان
ماساژ درمانی  

2

رفع خستگی، کاهش استرس کل بدن 60 دقیقه + + _ +
ماساژ درمانی 3 رفع خستگی، کاهش استرس کل بدن 60 دقیقه + _ _ +
ماساژ روسی 4 رفع خستگی، کاهش استرس کل بدن 60 دقیقه _ _ _ + 550