محاسبه گر BMI
شما میتوانید از این محاسبه گر جهت بدست آوردن عدد دقیق BMI خود بهره ببرید.
قد
سانتی متر
لطفا یک مقدار بین 125 تا 225 را وارد نمایید
وزن
کیلوگرم
لطفا مقداری بین 10 تا 500 را وارد نمایید
BMI من را اندازه بگیر
فراموش نکنید که برای کودکان باید از محاسبه گر BMI مخصوص کودکان بهره بگیرید
محاسبه گر BMI
شما میتوانید از این محاسبه گر جهت بدست آوردن عدد دقیق BMI خود بهره ببرید.
جنسیت
سن
سال
ماه
لطفا یک مقدار بین 0 تا 19 را وارد کنید
قد
سانتی متر
لطفا یک مقدار بین 40 تا 225 را وارد کنید
وزن
کیلوگرم
لطفا یک مقدار بین 10.0 تا 250.0 را وارد کنید
BMI من را اندازه بگیر
فراموش نکنید که برای کودکان باید از محاسبه گر BMI مخصوص کودکان بهره بگیرید